Ю

Юридическая академия МВД Украины

Напрями підготовки та спеціальності:

Право:


"Правознавство",
"Правоохоронна діяльність".


Військова кафедра.
Факультет по підготовці фахівців на платних засадах проводить набір на денну і заочну форму навчання.

Діє підготовче відділення.

Просп. Гагаріна, 26,
м. Дніпропетровськ, 49005, Україна.

Приймальна комісія: тел. 37-28-65, 46-32-36, 47-84-82.
Факс: (0562) 37-98-00.
Южнославянский институт Киевского славистического университета

Скороходов Вадим Анатолійович – ректор інституту.

Південнослов`янський інститут - перший на Миколаївщині вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації недержавної форми власності.

Заснований у 1994 році, він є продовжувачем традицій славетно відомого в Європі Південнослов`янського пансіону, який протягом чверті століття (з 1867 по 1892 р) давав безкоштовний притулок та освіту юним болгарам, сербам, чорногорцям, боснійцям. З пансіону вийшли діячі болгарського національно-визвольного руху П. Волов, А. Узунов, М. Греков, а також письменники Г. Кірков, Г. Стаматов. Через сто років після закриття Південнослов`янського пансіону групою вчених під патронатом Національної Академії наук України в Миколаєві був створений вищий навчальний заклад нового типу, який продовжує традиції Слов`янського братства, філія Київського інституту “Слов`янський університет”.

У 2001 році філія була перетворена в Південнослов`янський інститут Київського славістичного університету. За ці роки завершено повний цикл становлення від ліцензування до акредитації на ІІІ рівень та видачі державних дипломів бакалаврів і спеціалістів.

В інституті ведеться підготовка за спеціальностями:

- фінанси;

- облік і аудит;

- менеджмент організацій;

- соціальна психологія;

- іноземна мова і література та слов`янські мови.

Діє підготовче відділення.

Інститут має хорошу матеріальну базу. Навчання проводиться у трьох розташованих поряд навчальних корпусах, є декілька комп`ютерних класів, лабораторії, лінгафонні кабінети, науково-методична бібліотека. Редакційно-видавничий центр інституту випускає близько ста методичних посібників та вказівок на рік.

Понад 60 % професорсько-викладацького складу має вчені ступені та вчені звання. До викладання практичних курсів залучаються кращі фахівці банків, організацій та владних структур, у тому числі з-за кордону.

Навчання ведеться за денною (вартість 475 у.о.) та заочною (вартість 320 у.о.) формами.

Стажування та практику студенти проходять у банках, на підприємствах, у морському порту, а також за кордоном.

Навчальний заклад співпрацює з університетами Франції, США, Болгарії, Польщі, Росії та інших країн. На відкритті спеціальності іноземна філологія був Надзвичайний і Повноважний посол Болгарії в Україні П. Марков.

Інститут сприяє працевлаштуванню випускників, 90 % яких працюють за фахом.

В інституті щорічно проводяться міжнародні слов`янознавчі читання, працюють англійський та економічний клуби, студентське наукове товариство, гуртки та секції.

За активне впровадження нових технологій навчання Інститут нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки та Академії педагогічних наук України.

У 2002 році студентка інституту Ю. Зубова посіла перше місце на Всеукраїнській олімпіаді з філології. Вона одержала особистого листа-подяку від Надзвичайного та Повноважного Посла Російської Федерації в Україні В.С.Чорномирдіна. Переможницею ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика стала студентка В. Курдюмова. Студент В. Грушевський посів ІІІ місце в олімпіаді з психології, а інститут у цілому - колективне четверте місце серед класичних університетів та академій України, які готують психологів.

Студентка О. Циганкова стала "Bіце-міс Миколаїв-2002."

Спортивні команди неодноразово виборювали призові місця в міських та республіканських змаганнях.

Вул. Логовенка, 2, м. Миколаїв, 54008, Україна.

Тел. (0512) 24-60-50, 50-04-19, факс: 55-57-10.

E-mail: rector@suni.comcentre.nikolaev.ua
Южно-Уральский государственный университет

Герман Платонович Вяткин - ректор с 1985 года, доктор химических наук, член-корреспондент РАН, действительный член Международной академии высшей школы, член экспертно-консультационного совета при межведомственной координационной комиссии по научно-технической политике при правительстве РФ, член президиума Уральского отделения РАН,
председатель президиума Челябинского научного центра УрО РАН, вице-президент Союза ректоров высших учебных заведений РФ, председатель Совета ректоров вузов Челябинской области, лауреат премии Президента РФ в области образования (1998).

ЮУрГУ — одно из крупнейших универсальных образовательных учреждений России, центр развития образования, науки и культуры Южного Урала. Основан в 1943 г. как Челябинский механико-машиностроительный институт (ЧММИ) в связи с потребностью Южного Урала в инженерных кадрах во время Великой Отечественной войны. В 1951 г. был преобразован в Челябинский политехнический институт (ЧПИ), в 1990 г. — в Челябинский государственный технический университет (ЧГТУ), с 1997 г. носит современное название.

В составе ЮУрГУ 33 факультета, а также 13 филиалов и 8 представительств в других городах. Подготовка ведется по 130 программам высшего профессионального образования. Факультет военного обучения готовит офицеров запаса по 4 специальностям. В структуре университета 3 учебных заведения среднего профессионального образования, в которых ведется подготовка по 8 программам среднего и 4 программам начального профессионального образования. В ЮУрГУ действуют лингвистический центр, центр по работе с одарёнными детьми в рамках международных программ «Одиссея разума» и «Шаг в будущее». В составе факультета довузовской подготовки работают физико-математическая школа, учебный центр «Абитуриент», школа молодого психолога и школа молодого лингвиста, работают специализированные подготовительные курсы.
На факультете послевузовского образования действует аспирантура и докторантура 70 специальностям, осуществляется дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации.

В ЮУрГУ обучаются около 50 000 студентов. Учебный процесс обеспечивают более 1500 преподавателей, в том числе 225 профессоров, докторов наук, 800 доцентов, кандидатов наук. Среди профессорско-преподавательского состава 3 члена-корреспондента РАН, свыше 80 членов иностранных и отечественных академий. Преподаватели ЮУрГУ активно применяет новые методы обучения, включающие использование компьютерных технологий. Информационно-вычислительная сеть университета интегрирована с интернетом (пропускная способность 4 Мб/с). Телекоммуникационный центр обеспечивает работу всех основных интернет-приложений:
веб-серверы, почтовые службы и списки рассылки, общеуниверситетская доска объявлений и службы передачи файлов (FTP-серверы), удаленный доступ к лабораторным стендам, видеоконференции. Информационно-справочная система на базе интернет-технологий,
включая веб-сервер и необходимую базу данных, позволяет использовать дистанционные методы обучения.

Фонд научной библиотеки ЮУрГУ насчитывает свыше 2,5 миллионов экземпляров книг. Его основу (ок. 80%) составляют научные и учебные издания естественнонаучной и технической тематики. На серверах научной библиотеки доступны читателям электронный каталог, различные
базы данных, электронные полнотекстовые версии учебно-методических пособий и авторефератов диссертаций.

В составе университета действует уникальный учебный центр ракетно-космической техники, в котором располагается единственная в мире коллекция баллистических ракет морского базирования, а также двигательные установки, системы управления, начиная от «Фау-1» до
новейших образцов.

ЮУрГУ является базовым учебным заведением Минобразования России по созданию новых технологий обучения, по разработке, изготовлению и внедрению нового учебного оборудования, соответствующего современным требованиям высшей школы. Новинками, внедренными в учебный процесс, являются мультимедийные информационные комплексы для лекционных аудиторий, лингафонные кабинеты с цифровым управлением, учебно-лабораторные комплексы и комплекты кодограмм по различным дисциплинам.

Научно-исследовательская деятельность ЮУрГУ сочетает в себе фундаментальные и прикладные исследования в рамках интеграции вузовской и академической отраслей науки. Эту деятельность
координирует управление научных исследований, в состав которого, кроме факультетских и кафедральных научных подразделений, входят НИИ цифровых систем, НИИ химических проблем промышленной экологии РАЕН, научный центр Уральского отделения РАН, 10 научно-исследовательских отделов и лабораторий, инженерный центр автоматизации и управления.
В университете сложились и действуют ряд научных школ. Университет осуществляет аттестацию заводских лабораторий и специалистов, а также сертифицирует здания, сооружения, изделия,
материалы, технологии и т. д.

ЮУрГУ обладает современной социальной инфраструктурой. В университетском городке проживают ок. 6,5 тыс. студентов. Медицинское обслуживание осуществляет городская больница
(студенческая), в составе которой поликлиника, стационар, реабилитационный центр, три кафедры Уральского института усовершенствования врачей, офтальмологический центр патологии
рефракции и лазерной хирургии. Питание студентов организовано столовыми в учебных корпусах и общежитиях, залами быстрого обслуживания «Free Time», студенческим кафе факультета коммерции и рестораном.

В ЮУрГУ работает центр творчества и досуга студентов, который организует деятельность университетских и факультетских самодеятельных коллективов. Среди них студия театра «Манекен» с собственным помещением, ансамбли современного, бального и спортивного танца, джазовый ансамбль, мужской хор, команда КВН и другие. Действует студенческая филармония.
С 1956 года в ЮУрГУ издается университетская газета «Технополис» («Политехнические кадры»), многократно признаваемая лучшей вузовской газетой СССР и РФ. Издаются также газеты факультетов, общественных организаций. С 2002 года действует телерадиоцентр. В распоряжении студентов и сотрудников ЮУрГУ спортивный комплекс. В него входят плавательный бассейн, легкоатлетический манеж, специализированные баскетбольный, волейбольный, боксерский,
борцовский, тренажерный, тяжелоатлетический залы и зал для занятий ритмической гимнастикой, хоккейный стадион, лыжная база. На озере Большой Сунукуль расположен спортивно-оздоровительный комплекс университета, в который входят студенческий лагерь «Олимп»,
детский оздоровительный лагерь «Берёзка», база отдыха «Наука» для преподавателей и сотрудников.

Со времени основания в стенах университета подготовлено около 115 тыс. специалистов, защитили диссертации более 2100 кандидатов 440 докторов наук. Многие выпускники университета входят в руководство страны и региона. Среди них: заместитель председателя Правительства РФ В. Б.
Христенко; министр РФ по труду и социальной политике А. П. Починок; губернатор Челябинской области П. И. Сумин; председатель законодательного собрания челябинской области В. Ф. Давыдов; глава г. Челябинска В. М. Тарасов; главный ученый секретарь Президиума Российской академии наук В. В. Костюк.

Университет ведет большое строительство: завершается реконструкция главного корпуса с надстройкой трёх этажей и башни со шпилем по проекту 1952 года, завершено строительство учебно-спортивного комплекса и жилого дома, впереди — строительство зимнего стадиона,
других учебно-лабораторных корпусов и ещё одного жилого дома.

Факультеты ЮурГУ:
Автотракторный
Архитектурно-строительный
Архитектурный
Аэрокосмический
Валеология, физическая культура и спорт
Геологический (г. Миасс)
Заочный инженерно-экономический
Коммерция
Лингвистика
Машиностроительный (г. Златоуст)
Машиностроительный (г. Миасс)
Международный
Металлургический вечерний
Металлургический (г. Златоуст)
Механико-технологический
Приборостроительный
Прикладная математика и физика
Психологии
Сервис и лёгкая промышленность
Социально-гуманитарный
Технологический вечерний
Физико-металлургический
Финансово-экономический
Экономика и право
Экономика и управление
Экономический (г. Златоуст)
Электротехнический (г. Миасс)
Энергетический

Филиалы:
г. Аша
г. Верхний Уфалей
г. Златоуст
г. Куса
г. Кыштым
г. Миасс
г. Нижневартовск
г. Нязепетровске
г. Озёрск
г. Сатка
г. Снежинск
г. Трёхгорный
г. Усть-Катав

Представительства:
г. Копейск
г. Костанай
г. Санкт-Петербург
г. Сургут
г. Троицк
г. Шадринск

Проспект имени В. И. Ленина, 76,
г. Челябинск, 454080, Россия.
Телефон: (3512) 67-94-52.
E-mail:admin@susu.ac.ru
Южно-украинский педагогический университет

Рівень акредитації: ІV.

Факультети та спеціальності:

Художньо-графічний:


"Образотворче мистецтво",
"Креслення",
"Дизайн",
"ДПІ".

Музично-педагогічний:


"Музичне виховання.

Історіко-філологічний:


"Історія і право".

Дошкільного виховання:


"Дошкільне виховання і психологія".

Фізико-математичний:


"Математика з основами економіки".

Психології:


"Психологія".

Іноземних мов:


"Мова і література (англійська і німецька)"

Форма навчання: очно-заочна на базі середьої та середньої спеціальної освіти.
Навчання платне.

Вул. Старопортофранківська, 26,
м. Одеса, 65020, Україна.
Приймальна комісія: тел. (0482) 23-40-98.
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса

Сапронов Анатолий Георгиевич-ректор, доктор технических наук, профессор.

Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса является единственным в Южном федеральном округе профильным вузом, осуществляющим многоуровневую подготовку кадров по 68 специальностям и профессиям высшего, среднего и начального профессионального образования по специальностям сферы сервиса, малому бизнесу и сопутствующим направлениям.

Университетский комплекс ЮРГУЭС имеет развитую структуру, что позволяет оказывать образовательные услуги непосредственно в крупных промышленных и культурных центрах региона с использованием сложившейся за многие годы системы прямых взаимоотношений с предприятиями сферы услуг, муниципальными образованиями.

Филиалы расположены в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Пятигорске, Ставрополе. 10 ассоциированных учебных заведений Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и Волгоградской областей обеспечивают студентов заочного отделения с использованием дистанционных технологий.

В структуру ЮРГУЭС входят 7 факультетов : экономический, технологический, механико-радиотехнический, социально-гуманитарный, сервиса, начального и среднего профессионального образования, довузовской подготовки

Институты:

дистанционного и заочного образования;
Ростовский, Волгодонский и Кавминводский институты сервиса;
Ставропольский технологический институт сервиса;
магистратура, аспирантура;
профессиональный лицей экономики и сервиса;
высший колледж cервиса;
колледж экономики, сервиса и права;
подготовительное отделение, гимназия;
Институт экономики и технологий сервиса;
Институт машиноведения;
региональное представительство центра тестирования выпускников школ Минобразования России;
32 представительства в Южном федеральном округе России.

Особенность системы трудоустройства выпускников и профориентационной работы в университете – долгосрочные договоры о социально-экономическом партнерстве с субъектами федерации Южного федерального округа, предусматривающие целевой госбюджетный набор по заявкам муниципальных образований. Это позволяет готовить национальные кадры для предприятий сферы сервиса и учебных заведений Карачаево-Черкесской Республики, Северной Осетии-Алании, Дагестана, Калмыкии, Адыгеи, Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей, способствует развитию интеграционных процессов на Северном Кавказе и укреплению дружбы между народами.

На базе ЮРГУЭС с 1997 г. по 2002 г. созданы: Южное региональное отделение учебно-методического объединения вузов России по образованию в области сервиса, Южно-Российский центр дистанционного образования по специальностям сервисной группы, Региональный координационный совет по дополнительному образованию, департамент сервиса Всемирного технологического университета ЮНЕСКО, Информационно-методический центр Министерства образования России по аттестации образовательных организаций, Учебно-методический центр департамента Федеральной службы занятости населения по Ростовской области «Шанс» и др.

В университете функционируют 8 хозрасчетных структурных учебно- и научно-производственных подразделений, в том числе: ателье "Камелия", "Новый стиль", "Стамбул-Дон-кожа", станция технического обслуживания автомобилей, юридические консультации, туристическое агентство "Романтик", бизнес-инкубатор, ресторан "Интеграл", технопарк "Дон-сервис", объединяющий 27 научно-производственных предприятий и т.д.

Активно работают студенческий Дом моделей и модельное агентство - организаторы всероссийских, международных и региональных конкурсов молодых модельеров и дизайнеров «Подиум», «Адмиралтейская игла», «Русский силуэт».

В период с 1997-2002гг. в университете создано около 50 новых структурных подразделений и органов управления образованием, наукой, инновационной деятельностью, экономикой, собственные производства.

Приёмная комиссия: ул Шевченко, 145, каб. .№ 28,
г. Шахты, 346500, Ростовская область, Россия.
Тел.: 5-81-18, факс: (863-62) 2-54-91; тел. 2-37-30 (дневная форма обучения); тел. 2-05-77 (заочная форма обучения);
электронная почта:mail@sssu.ru;
страница в Internet:http://www.sssu.ru