Одесская область

Одесский государственный экологический университет

Рівень акредитації: ІV.
Рік заснування: 1932.

Викладацький склад: викладачів - 175; академіків, членів-кореспондентів НАН - 6; професорів, докторів наук - 25; доцентів, кандидатів наук - 106.
Кількість студентів і курсантів: 1550.

Диплом: державного зразка.
Форми навчання: денна, заочна.
Рівні підготовки фахівців:бакалавр, спеціаліст, магістр.

Факультети та спеціальності:
Гідрологічний:
"Гідрологія і гідрохімія",
"Гідрографія".
Метеорологічний:
"Метеорологія",
"Агрометеорологія".
Екологічний:
"Екологія та охорона навколишнього середовища".
Комп`ютерних наук та менеджменту:
"Менеджмент організацій",
"Інформаційні управляючі системи та технології".
Заочний:
"Метеорологія",
"Гідрологія і гідрохімія",
"Агрометеорологія",
"Екологія та охорона навколишнього середовища",
"Менеджмент організацій",
"Інформаційні управляючі системи та технології".
Підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів:
"Екологія та охорона навколишнього середовища",
"Менеджмент організацій",
"Інформаційні управляючі системи та технології".
Кафедра військової підготовки.
Післядипломна освіта.

Вул. Львівська, 15,
м. Одеса, 65016, Україна.
Тел. (0482) 63-62-09.
Приймальна комісія: тел. (0482) 68-97-43, факс: 63-63-08.
Измаильский государственный гуманитарный университет

Рівень акредитації: ІV.

Форми навчання: денна, заочна.

Напрям підготовки та спеціальності:

Педагогічна освіта:


"Трудове навчання та основи інформатики",
"Креслення та безпека життєдіяльності",
"Трудове навчання та основи економіки",
"Трудове навчання та основі підприємництва",
"Мова та література (англійська, німецька, французька, російська, румунська)",
"Початкове навчання та соціальна педагогіка",
"Початкове навчання та англійська мова",
"Початкове навчання та образотворче мистецтво",
"Початкове навчання та фізична культура",
"Початкове навчання та музика",
"Українська мова та література",
"Практична психологія",
"Історія та правознавство".

Вул. Рєпіна, 12,
м. Ізмаїл, Одеська обл., 68630, Україна.
Тел. (04841) 2-50-92.
Приймальна комісія: тел.(04841) 5-13-67.
Одесская государственная музыкальная академия

Рівень акредитації: ІV.

Форми навчання: денна, вечірня, заочна.

Спеціальності:
"Інструментальне виконавство"
"Диригування академічним хором"
"Музикознавство"
"Музична фольклористика"
"Класична гітара"
"Академічний спів"
"Сімфонічне диригування"
"Композіція"
"Фортепіано".

Аспірантура, магістратура, учбова рада із захисту дисертацій.

Вул. Новосельська, 63,
м. Одеса, 65029, Україна.
Тел. (0482) 26-78-86.
Факс: (048) 777-37-96.
Приймальна комісія: тел. (0482) 26-78-87.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры

Мазуренко Леонид Васильевич - ректор с 1985 г., доктор технических наук, профессор, академик, заслуженный деятель науки и техники Украины.

Одесская государственная академия строительства и архитектуры ведет свой отсчет с 1930 года, когда был основан Одесский инженерно-строительный институт. С 1991 года академия - член Европейской Ассоциации университетов. ОГАСА входит в число 100 лучших учебных заведений Украины.

Академия является одним из крупнейших центров юга Украины по подготовке научно-инженерных кадров архитектурно-строительного направления.
Лицензирована по высшему IV уровню аккредитации и осуществляет подготовку бакалавров, специалистов, магистров.

В академии на 5 факультетах и в архитектурном институте учится свыше 4550 студентов, в том числе 125 иностранных граждан из 20 стран мира.
Учебный процесс осуществляют 35 кафедр, на которых работают около 400 квалифицированных преподавателей.
Среди них - 40 профессоров и докторов наук, 245 доцентов и кандидатов наук. Наиболее достойные из них являются академиками, лауреатами Государственных премий, заслуженными работниками высшей школы Украины.
Подготовку педагогических кадров обеспечивают магистратура, аспирантура, докторантура.

Академия владеет мощной учебно-методической и научно-экспериментальной базой:
библиотека, насчитывающая свыше 500 тысяч экземпляров;
компьютерные центры и классы;
лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием;
лаборатория новых технологий обучения;
научно-исследовательский сектор и лаборатории;
центр научно-технического творчества молодежи.

Академия осуществляет подготовку студентов по 4 направлениям и 10 специальностям

Строительство:


Промышленное и гражданское строительство
Гидротехническое строительство
Технология строительных конструкций, изделий и материалов
Теплогазоснабжение и вентиляция
Городское строительство и хозяйство
Автомобильные дороги и аэродромы

Архитектура:
Архитектура зданий и сооружений

Водные ресурсы:
Гидромелиорация
Водоснабжение и водоотведение (специализация: Компьютерные технологии инженерных систем водоснабжения и водоотведения)

Экономика
Экономика предприятия

Ул. Дидрихсона, 4,
г. Одесса, 65029, Украина.
Тел. (0482) 23-33-42, 20-47-96.
Факс: (0482) 20-41-82.
E-mail:alf@paco.net
Одесская государственная академия холода

Рівень акредитації: ІV.
Рік заснування: 1930.

Викладацький склад: викладачів - 228; професорів, докторів наук - 30; доцентів, кандидатів наук - 113.
Кількість студентів: 3600.

Форми навчання: денна, заочна, екстернатна.

Термін навчання: денна - 5 років, заочна - 6 років.

Спеціальності:
"Комп`ютерні системи та мережі",
"Автоматизоване управління технологічними процесами",
"Холодильні машини та установки",
"Кріогенна техніка і технологія",
"Спеціалізовані комп`ютерні системи",
"Інформаційні технології проектування",
"Інформаційні управляючі системи та технології",
"Екологія та охорона навколишнього середовища",
"Теплоенергетика",
"Теплофізика",
"Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка",
"Нетрадиційні джерела енергії".

Підготовче відділення для іноземних громадян, підготовчі курси, ННК "Академія холоду".

Вул. Дворянська, 1/3,
м. Одеса, 65100, Україна.
Тел. (0482) 23-22-20, 23-29-48, 20-91-05.
Приймальна комісія: тел. (0482) 20-91-98.
Одесская национальная академия пищевых технологий

Захаров Николай Дмитриевич - ректор академии, профессор.

Началом истории академии стало открытие в 1902 году по распоряжению известного государственного деятеля, премьер-министра Витте С.Ю. первой в России государственной школы мукомолов. За минувшее время академия прошла длительный и насыщенный событиями путь, тщательно сохраняя традиции, заложенные и развитые ее руководителями и профессорами Кнаббе, Богомазом, Панченко, Платоновым, Мархом, Чайковским, Преображенским, Флауменбаумом и другими, стала одним из ведущих высших учебных заведений страны пищевого профиля. В сентябре 2002 года в дни празднования столетней годовщины Указом Президента Украины академии присвоен статус национальной.

Академия сегодня - аккредитованный по IV уровню мощный учебный и научно-исследовательский центр, в состав которого входят 10 факультетов, 40 кафедр, механико-технологический техникум, институт культуры и искусства на общественных началах, аспирантура, докторантура, проблемная научно-исследовательская лаборатория. Более восьми тысяч студентов обучают 53 доктора наук, профессора, 310 доцентов, кандидатов наук, 25 академиков и членов-корреспондентов.

Действующая в академии система подготовки кадров создает все необходимые условия для гармоничного развития личности, обеспечивает получение студентами глубоких теоретических знаний и практических навыков как в сфере технических, так и гуманитарных наук. Она нацелена на воспитание активных, творчески мыслящих специалистов, способных анализировать состояние и перспективы развития производства, принимать и проводить в жизнь оптимальные решения. Особое внимание уделяется совершенствованию преподавания таких дисциплин, как макро- и микроэкономика, финансы и аудит, бухгалтерский учет, производственный менеджмент, маркетинг, ценовая политика, оплата и стимулирование труда в условиях рынка, хозяйственное право.

Процесс подготовки специалистов обеспечен учебной и научной литературой, в том числе изданной преподавателями академии, современной лабораторной базой, компьютерной техникой, развитой социальной инфрастуктурой. Неотъемлемым элементом профессионального роста будущих специалистов является использование возможностей многих базовых предприятий, с которыми плодотворно сотрудничает академия и где студенты во время прохождения производственной практики приобретают определенный производственный опыт.

За годы существования академия подготовила около 60 тысяч высококвалифицированных инженеров: технологов, механиков, экономистов, специалистов по автоматизации производственных процессов. Многие из них стали руководителями предприятий, научно-исследовательских организаций, министерств, профильных комитетов, региональных органов управления агропромышленным комплексом в Украине, России, Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Весомый вклад внесла академия в подготовку инженерных и научных кадров для 75 стран Европы, Азии, Африки и Америки. В ее стенах получили дипломы 1200 граждан дальнего зарубежья, защищены 5 докторских и 100 кандидатских диссертаций. Среди выпускников академии Президент Монголии Нацагийн Багабанди, заместитель министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Монголии Дамдисурен, заместитель министра легкой и пищевой промышленности Китая Фу Лямин, ректор Пловдивского института пищевой и вкусовой промышленности Танчев и другие.

На протяжении многих лет приоритетным направлением научно-исследовательской деятельности академии остается разработка технологий и оборудования для зерноперерабатывающей и особенно комбикормовой промышленности, от успешной работы которой зависит продуктивность животноводства и птицеводства. Двадцать пять лет назад в академии была организована первая в СССР кафедра технологии комбикормов, которая сегодня является единственной в Украине. Созданные в академии рецептуры и технологии получения комбикормов и премиксов нового поколения находят спрос не только в стране, но и за рубежом. Вместе со специалистами хлебопекарной, кондитерской, консервной, молочной, мясной и винодельческой промышленности сотрудники академии разрабатывают и внедряют в производство новые виды продукции, тары и упаковки. С начала 80-ых годов в академии проводятся исследования, связанные с созданием и выпуском так называемых функциональных или “здоровых” и лечебно-профилактических продуктов питания, которые, с одной стороны, обеспечивают организм крайне необходимыми нутриентами, а с другой - выводят из него вредные вещества и выполняют защитные функции. Комплекс разработок по этой тематике удостоен в 2002 году Государственной премии Украины.

Академия является членом Международной ассоциации биохимии зерна, национальной ассоциации “Укрзернопродукт”, региональной торгово-промышленной палаты. На ее базе регулярно проводятся международные научно-технические конференции по технологиям переработки зерна, хлебопечения, молока и молочных продуктов, консервирования и виноделия.

Студенты академии имеют все условия для успешного обучения, отдыха и занятий спортом. Иногородние студенты проживают в благоустроенных общежитиях. В современном спортивном комплексе с игровыми залами и плавательным бассейном проходят занятия по физической культуре и спорту, тренируются сборные команды академии, которые неоднократно становились призерами городских и республиканских соревнований. Имеются студенческий санаторий-профилакторий и спортивно-оздоровительный лагерь на берегу Черного моря. В студенческом клубе работают кружки художественной самодеятельности, хор, танцевальный и вокально-инструментальный коллективы. В актовом зале на 800 мест проводятся тематические вечера отдыха и конкурсы, которые пользуются большой популярностью у студентов. Студентка академии Александра Николаенко стала “Мисс Украина-2001”, “Мисс американская мечта”, “Мисс туризм-Вселенная 2002”.

Перечень специальностей, по которым проводится подготовка в академии:

8.091701 - технология хранения и переработки зерна;

8.091702 - технология хлеба, кондитерских, макаронных изделий и пищеконцентратов;

8.091704 - технология бродильных производств и виноделие;

8.091706 - технология хранения, консервирования и переработки плодов и овощей;

8.091707 - технология хранения, консервирования и переработки мяса;

8.091708 - технология хранения, консервирования и переработки рыбы и морепродуктов;

8.091709 - технология хранения, консервирования и переработки молока;

8.090221 - оборудование перерабатывающих и пищевых производств;

8.092501 - автоматизированное управление технологическими процессами;

8.050107 - экономика предприятия;

7.091711 - технология питания;

7.050106 - учет и аудит;

7.050201 - менеджмент организаций;

7.070801 - экология пищевых производств.

Ул. Канатная, 112 , г. Одесса, 65039, Украина.
Тел./факс: (0482) 25-32-84.
E-mail: george@osaft.odessa.ua
http://www.osaft.odessa.ua
Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова

Рівень акредитації: ІV.

Напрями підготовки та спеціальності:

Телекомунікації:
“Телекомунікаційні системи та мережі”,
“Інформаційні мережі зв`язку”,
“Поштовий зв`язок”.

Економіка і підприємництво:
“Економіка підприємства”.

Менеджмент:
“Менеджмент організацій”.

Радіотехніка:
“Апаратура радіозв`язку, радіомовлення та телебачення”.

Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології:
“Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами”.

Вул. Кузнечна, 1, м. Одеса, 65029, Україна.
Приймальна комісія: тел. (0482) 23-23-44.
Одесская национальная морская академия

Рівень акредитації: ІV.
Створена у 1944 році.
Академія має факультети у містах Маріуполь та Ізмаїл.

Напрями підготовки та спеціальності:

Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології:
“Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами”.

Судноводіння і енергетика суден:
“Судноводіння”,
“Експлуатація суднових енергетичних установок”.

Електромеханіка:
“Електричні системи і комплекси транспортних засобів”.

Радіотехніка:
“Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси”.

Право:
“Правознавство” (транспортне право).

Серед викладачів 59 докторів наук, 149 кандидатів наук.
Вартість навчання складає 1700-5000 грн на рік, у залежності від обраного
фаху та форми навчання.

Вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, 65029, Україна.
  Приймальна комісія: тел. (048) 733-23-34.
Одесская национальная юридическая академия

Рівень акредитації: ІV.
Кількість студентів - понад 5700.
Bикладачів - 155; професорів, докторів наук - 27; доцентів, кандидатів наук - 58. 

Академія випускає юристів (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) із спеціальності
“Правознавство”.

Вартість навчання за контрактом на всі факультети спеціальності “Правознавство”
складає 6844 грн на рік - денна форма навчання, 4366 грн на рік - заочна.

Форма навчання: денна, заочна, очно-заочна.

В академії функціонують 5 факультетів і 2 інститута.
Є кафедра військової підготовки.

Факультети, інститути, спеціальності:

Державного управління і міжнародно-правових відносин з відділенням
юридичної журналістики

“Правознавство” (спеціалізації - державна і муніципальна служба;
організаційно-правове забезпечення управлінської діяльності; митне право;
морське та міжнародне право; юридична журналістика).

Цивільного права і підприємництва
“Правознавство” (спеціалізації - цивільно-правова, правове забезпечення
підприємництва в Україні; правове забезпечення праці; зайнятості і соціального
захисту населення).

Судово-прокурорський
“Правознавство” (спеціалізації - прокурорська; слідча; кримінальної
юстиції).

Юридичної журналістики
“Правознавство”.

Заочної та післядипломної освіти
“Правознавство” (спеціалізації - державне управління та міжнародно-правові
відносини; цивільне право та підприємництво, судово-прокурорська).

Адвокатури та муніципального управління
“Правознавство” (спеціалізації - адвокатська діяльність; муніципальне
управління).

Європейського права
“Правознавство” (спеціалізація - порівняльне право).

Вул. Піонерська, 2,
м. Одеса, 65009, Україна.
Тел. (0482) 63-34-04.
Одесский государственный медицинский университет

Рівень акредитації: ІV.

Спеціальності:
"Лікувальна справа"
"Педіатрія"
"Стоматологія"
"Стоматологія ортопедична"
"Фармація"
"Сестринська справа".

Валіховський пров. 2,
м. Одеса, 65026, Україна.
Тел. (0482) 23-33-24.
Приймальна комісія: тел. (0482) 23-35-67.
Южно-украинский педагогический университет

Рівень акредитації: ІV.

Факультети та спеціальності:

Художньо-графічний:


"Образотворче мистецтво",
"Креслення",
"Дизайн",
"ДПІ".

Музично-педагогічний:


"Музичне виховання.

Історіко-філологічний:


"Історія і право".

Дошкільного виховання:


"Дошкільне виховання і психологія".

Фізико-математичний:


"Математика з основами економіки".

Психології:


"Психологія".

Іноземних мов:


"Мова і література (англійська і німецька)"

Форма навчання: очно-заочна на базі середьої та середньої спеціальної освіти.
Навчання платне.

Вул. Старопортофранківська, 26,
м. Одеса, 65020, Україна.
Приймальна комісія: тел. (0482) 23-40-98.
Одесский государственный экономический университет

Рівень акредитації: ІV.
Рік заснування: 1921.

Викладацький склад: викладачів - 387; професорів, докторів наук - 42; доцентів, кандидатів наук -202.
Кількість студентів: понад 6000.

Факультети та спеціальності:

Економіки та управління виробництвом:


"Економіка підприємства",
"Економічна статистика",
"Економічна теорія",
"Економічна енергетика",
"Менеджмент організацій".

Обліково-економічний:


"Облік та аудит".

Фінансово-економічний:


"Фінанси".

Кредитно-економічний:


"Банківська справа".

Міжнародної економіки:
"Економіка підприємства",
"Управління трудовими ресурсами",
"Маркетинг",
"Міжнародна економіка".

Комерційний:
"Економіка підприємства",
"Маркетинг",
"Облік та аудит",
"Банківська справа",
"Фінанси",
"Менеджмент організацій".

Заочний.

Форми навчання: денна, заочна, вечірня.
Довузівська підготовка: підготовчі курси.

Вул. Преображенська, 8,
м. Одеса, 65026, Україна.
Тел. (0482) 23-44-24.
Приймальна комісія: тел. (0482) 23-80-73.
Одесский государственный аграрный университет

Рівень акредитації: ІІІ.

Напрями підготовки та спеціальності:

Економіка і підприємництво:
"Облік і аудит".

Менеджмент:
"Менеджмент організацій".

Геодезія, картографія та землевпорядкування:
"Землевпорядкування".

Агрономія:
"Агрономія",
"Плодоовочівництво та виноградарство".

Зооінженерія:
"Зооінженерія".

Ветеринарна медицина:
"Ветеринарна медицина".

Механізація та електріфікація сільського господарства:
"Механізація сільського господарства".

Вул. Канатна, 99,
м. Одеса, 65039, Україна.
Тел. (0482) 22-37-23.
Приймальна комісія: тел. (0482) 29-65-70.
Одесский институт предпринимательства и права

Рівень акредитації: ІII.
Рік заснування: 1990.

Викладацький склад: викладачів - 58; професорів, докторів наук - 4; доцентів, кандидатів наук - 31.
Кількість студентів: 250.

Диплом: державного зразка.

Форми навчання: денна, заочна.
Навчання платне.

Факультети та спеціальності:

Юридичний:
"Правознавство".

Економічний:
"Економіка підприємств".

Іноземних мов:
"Переклад".

Довузівської підготовки: підготовчі курси.

Є військова кафедра.

До послуг студентів: два навчальних корпуси, комп`ютерний та лінгафонний класи, Інтернет, бібліотека, аудіо-, відеотехніка, їдальня, спортмайданчик, медчастина.

Вул. Варненська, 13-А,
м. Одеса, 65065, Україна.
Тел. (0482) 42-45-54, 42-46-12.
Факс: (0482) 42-46-07.
Приймальна комісія: тел. (0482) 65-80-23.
Одесский институт сухопутных войск

Рівень акредитації: ІІІ.

Готує офіцерів для аеромобільних та механізованих підрозділів, підрозділів військової розвідки, служб тилу ( 4 роки), служб ракетно-артилерійського озброєння (5 років).

Цивільний факультет:
“Менеджмент організацій”, "Інженерна механіка".

Форма навчання: денна.


Вул. Фонтанська дорога, 10,
м. Одеса, 65082, Україна.

Приймальна комісія: тел. (0481) 69-23-94.
Одесский институт управления и менеджмента

Рівень акредитації: ІII.

Напрями навчання:

Менеджмент,
Менеджмент у невиробничій сфері.

Форми навчання: денна, заочна, очно-заочна, дистанційна.

Вул. Ак. Корольова, 5/2,
м. Одеса, 65029, Україна.

Приймальна комісія: тел. (0482) 44-11-41.
Одесский национальный морской университет

Рівень акредитації: ІV.
Рік заснування: 1930.

Кількість студентів: 4500.
Викладацький склад: академіків і членів-кореспондентів різних академій України - 35, професорів - 46, у тому числі 43 доктори наук; доцентів, кандидатів наук - 160.

Вартість навчання на платному відділенні: денна форма - 1910-4130 грн на рік, заочна - 955-1780 грн.
Є аспірантура та докторантура.

Підготовка майбутніх спеціалістів в університеті здійснюється на таких факультетах:
- воднотранспортних та шельфових споруд; - економіки та управління; - транспортного сервісу; - кораблебудівний;
- судномеханічний; - механізації портів; - юридичний;
- післядипломної освіти та підвищення кваліфікації; за спеціальностями: “Суднове енергетичне устаткування”,
“Експлуатація суднових енергетичних установок”, “Кораблі та океанотехніка”, “Інформаційні керуючі системи та технології”,
“Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та устаткування”, “Гідротехнічне будівництво”, “Менеджмент організацій”,
“Економіка підприємств”, “Організація перевезень та управління на транспорті”, “Організація митного контролю на водному транспорті”, “Транспортні системи”, “Правознавство”.

Вул. Мечникова, 34,
м. Одеса, 65029, Україна.
Тел. (0482) 23-44-82, 23-35-28
E-mail: mail@osmu.odessa.ua
Одесский национальный политехнический университет

Малахов Валерій Павлович

- ректор університету.

Рівень акредитації: ІV.

В університеті працює понад 700 співробітників із вченими званнями та ступенями.
Серед них - доктори і кандидати наук, доценти, професори, академікита члени-кореспонденти
міжнародних і вітчизняних академій, заслужені працівникиосвіти та заслужені
діячі науки і техніки, лауреати державних премій.

Навчання в ОНПУ здійснюється за багаторівневою системою “бакалавр-фахівець-магістр”.
Одинадцять інститутів і факультетів здійснюють підготовку фахівців з більш ніж 50 різнопрофільних
спеціальностей.

Вартість навчання на платному відділенні: ДФН - 1700-3600 грн на рік,ЗФН
- 850-1600 грн на рік в залежності від обраної спеціальності.

Інститути і факультети:

Інститут машинобудування
“Динаміка і міцність машин”, “Технологія машинобудування”,
“Металорізальні верстати та системи”, “Робототехнічні системи
та комплекси”, “Колісні та гусеничні транспортні засоби”,
“Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання”,
“Автомобілі і автомобільне господарство”, “Обладнання хімічних
виробництв і підприємств будівельних матеріалів”.

Інститут промислових технологій, дизайну і менеджменту
“Технологія машинобудування”, “Металорізальні верстати
і системи”, “Охорона праці в машинобудуванні”, “Металургія”,
“Метрологія і вимірювальна техніка”, “Зварювання: технологія
та обладнання”, “Відновлення та підвищення зносостійкості машин
та конструкцій”.

Інститут комп`ютерних систем
“Комп`ютерна інженерія”, “Комп`ютерні системи”, “Комп`ютерні
науки”.

Енергетичний інститут
“Фізика ядра”, “Хімія ядра і елементарних частинок”,
“Ядерна та радіаційна безпека”, “Енергетика”, “Атомна
енергетика”, “Екологія та охорона навколишнього середовища”,
"Автоматизироване управління технологічними процесами”,
"Комп`ютерно-інтегровані технології".

Інститут хімічних технологій
“Хімічна технологія та інженерія”, “Хімічна технологія
органічних речовин”, “Хімічна технологія неорганічних речовин”,
“Хімічна технологія фармацевтичних препаратів”, “Екологія
та охорона навколишнього середовища”.

Інститут електромеханіки та енергоменеджменту
“Електротехніка”, “Електромеханіка”.

Інститут радіоелектроніки та телекомунікацій
“Електроапарати”, “Радіотехніка”, “Комп`ютерні
науки”.

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій
“Економіка і підприємство”, “Менеджмент”, “Прикладна
математика”.

Німецький технічний факультет
Здійснює підготовку і перепідготовку спеціалістів з вищою освітою з урахуванням
досвіду головних університетів Німеччини.

Гуманітарний факультет
“Культура”, “Соціологія”.

Заочний інженерний факультет

Просп. Шевченка, 1,
м. Одеса, 65044, Україна.
Тел. (0482) 23-19-92, 28-82-10.
Приймальна комісія: тел. (0482) 28-82-06.
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова

Сминтина Валентин Андрійович – ректор, доктор фізико-математичних наук, професор, академік, заслужений діяч науки і техніки України.

Одеський національний університет (ОНУ) ім. І. І. Мечникова бере початок 1865 року, від заснування Імператорського Новоросійського університету.

Яскраві сторінки вписали в історію України та університету такі всесвітньо відомі вчені, як лауреат Нобелівської премії І. І. Мечников - засновник вітчизняної фізіології, І. М. Сєченов - президент Академії наук, академіки Д. К. Заболотний, В. І. Липський, О. О. Богомолець та багато інших.

Сьогодні Одеський університет, акредитований у повному обсязі за IV рівнем акредитації, – це величезний комплекс навчальних і наукових підрозділів.

Факультети: фізичний, хімічний, біологічний, геолого-географічний, історичний, філологічний, романо-германської філології, економіко-правовий, філософський, довузівської підготовки.

Інститути: математики, економіки та механіки; соціальних наук; фізики; горіння та нетрадиційних технологій; післядипломної освіти.

Вісім науково-дослідних центрів.
Навчально-наукові центри у Миколаєві, Іллічівську та Первомайську.
Коледж з відділеннями у п`ятьох містах Одеської області.
Ліцеї - Рішельєвський, Очаківський, Білгород-Дністровський, Приморський.
Маріїнська та Українська гімназії.
Спеціалізований деканат по роботі з іноземними студентами та підготовче відділення для іноземців.
Астрономічна обсерваторія з пунктами спостереження в Україні, Туркменістані, Вірменії та на Північному Кавказі.
Ботанічний сад, віднесений до Природно-заповідного фонду України.
Наукова бібліотека з комп`ютеризованими читальними залами і з фондом 4 млн. томів.
Музеї: палеонтологічний, петрографо-мінералогічний, зоологічний.
Центр культури, де працюють хорові і танцювальні колективи, фольклорні та музичні ансамблі народної і сучасної музики, команди КВК, поетична студія.

Університет здійснює підготовку
по напрямах:

Філософія.
Історія.
Міжнародні відносини.
Філологія.
Психологія.
Соціологія.
Політологія.
Економіка та підприємництво.
Менеджмент.
Право.
Фізика.
Хімія.
Біологія.
Географія.
Геологія.
Математика.
Прикладна математика.
Механіка.
Комп`ютерна інженерія.
Журналістика.

з спеціальностей:

Філософія.
Історія.
Міжнародні відносини.
Міжнародні економічні відносини.
Українська мова та література.
Мова та література (із зазначенням).
Прикладна лінгвістика.
Психологія.
Соціологія.
Політологія.
Економічна теорія.
Облік та аудит.
Менеджмент організацій.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
Право.
Фізика.
Астрономія.
Хімія.
Біологія.
Мікробіологія та вірусологія.
Географія.
Геологія.
Гідрогеологія.
Математика.
Прикладна математика.
Механіка.
Комп`ютерні системи та мережі.
Журналістика.

В університеті навчається понад 20 тисяч студентів. Підготовка здійснюється за багатоступеневою системою: бакалавр, спеціаліст, магістр. Тут діють 80 кафедр, магістратура, аспірантура, докторантура.

Загальна кількість співробітників ОНУ складає близько 3100 чоловік, у тому числі 1380 науково-педагогічних працівників, 156 докторів наук, професорів, 759 кандидатів наук, доцентів, 57 академіків, членів-кореспондентів НАН України, заслужених діячів науки, лауреатів державних та інших премій. За останній час підготовлено та видано близько 8700 робіт, серед них 116 монографій, 395 підручників, більше двох тисяч методичних видань.

Стратегічним напрямком розвитку університету сьогодні є інтеграція в європейський і світовий науковий простір. Близько 30 наукових шкіл ОНУ має широке міжнародне визнання та працює із зарубіжними науковими центрами. Так, Інститут горіння та нетрадиційних технологій - єдиний у країні заклад такого профілю - є базою Української секції Інституту горіння США й представляє Україну в Європейському консорціумі по наноматеріалах. А НДІ фізики - відомий у світі центр запису оптичної інформації - представляє країну в Міжнародному комітеті з наукової фотографії.
Півсотні відомих університетів світу співпрацює з ОНУ в рамках довгострокових угод, зокрема по проектах TEMPUS - TACIS, программах INTAS, НОУ-ХАУ CRDE та іншим.
Дружні зв`язки встановлено з Карадениз університетом м. Трабзона (Турція), з грецьким Салоніки, Регенсбурзьким університетом (Німеччина). Щороку більш як 150 співробітників ОНУ направляються на стажування, викладацьку та наукову роботу в іноземні вищі заклади.

Крім того, університет бере участь у діяльності таких всесвітньо відомих організацій, як Німецька служба академічних обмінів, у здійсненні програм уряду США (ACCELS), фондів Дж. Фулбрайта, програм і проектів представництв Великобританії, США, Італії, Німеччини, Франції.

Здійснюється спільний проект в рамках угод між урядом України та Фондом цивільних досліджень і розвитку США. Розпочато реалізацію проекту “Одеса в Європі - Європа в Одесі”. В Одеському університеті розміщені Національний центр Європейської програми “NEXUSPAN”, відділення Британської ради, Центр Євробачення. За програмами та проектами ОНУ щороку відвідує близько 100 іноземних спеціалістів. Зростає кількість студентів-іноземців.

Одеський національний університет - член Європейської та Всесвітньої асоціації університетів. У світовому рейтингу посідає 48-е місце серед кращих університетів світу. За видатні заслуги у підготовці спеціалістів має орден Трудового Червоного Прапора, а також Почесну грамоту Кабінету Міністрів України (2000 р.), Диплом лауреата рейтингу “Золота Фортуна”, міжнародний приз “Європейська Якість” (2001 р.), почесну нагороду Тисячоліття, нагороду міжнародного рейтингу популярності та якості “Золота Фортуна” - “Золота Стела” та диплом у номінації “Якість третього тисячоліття”. 2002 року ОНУ став лауреатом Всеукраїнського рейтингу “100 кращих підприємств України” у номінації “Вищий навчальний заклад” і був нагороджений статуєю “Богиня Фортуни зі срібним мечем” - за вагомий внесок у розвиток Європейської вищої школи.

Вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65026, Україна.
Тел. (0482) 23-52-54.
Факс: (0482) 23-35-15.
E-mail: oguint@paco.net
smyntyna@paco.net